KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

 


  
 

MISJA

 
  

"Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada,

 lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma,

 lecz przez to, czym dzieli się z innymi”

 Jan Paweł II

 

1.     Podstawa prawna:

 

·         Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: DzU 2004 nr 256, poz. 2572 ze zm.);

 

 ·         Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: DzU 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.);

 

 ·         Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. 2015. 1270)

 

·         Rozporządzenie MEN z dnia 30 maja 2014r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. 2014. 803)

 

·         Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie podstawy programowej oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. 2012. 977).

 

·         Statut Szkoły Podstawowej im. ks. prał. Jana Ślęzaka w Ołpinach;

 

·         Statut Gimnazjum im. ks. prał. Jana Ślęzaka w Ołpinach;

 

·         Program wychowawczy Zespołu Szkół w Ołpinach ;

 

·         Program profilaktyki Zespołu Szkół w Ołpinach.

 

Jesteśmy po to, aby:

 

·         nauczać, wychowywać i inspirować do mądrej wolności,

 

·         podejmować wysiłek poznawczy i intelektualny,

 

·         rozbudzać ciekawość świata i otwartość na zmiany w nim zachodzące,

 

·         dopingować do różnorodnych twórczych inicjatyw,

 

·         kształtować poczucie odpowiedzialności za podjęte działania i przyjęte na siebie obowiązki,

 

·         uczyć obiektywnej oceny własnych poczynań,

 

·         rozwijać więzi interpersonalne, umiejętność pracy w zespole,

 

·         wpajać zasady tolerancji, poszanowania cudzej odmienności- inności,

 

·         umacniać wiarę we własne siły, w realność sukcesu w różnych dziedzinach życia zgodnie z jednostkowymi predyspozycjami,

 

·         kształtować umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach,

 

·         wskazywać na interesujące formy spędzania wolnego czasu, sprzyjające wszechstronnemu rozwojowi dziecka i rozładowujące napięcia emocjonalne.

 

 
 

GŁÓWNE ZADANIA SZKOŁY

 

 

- przygotowanie uczniów do dalszego etapu kształcenia i rozwój intelektualny.

 CELE

 

1. Stworzenie warunków umożliwiających wszechstronny rozwój każdego ucznia.

 

2. Przy gotowanie uczniów do dalszego etapu edukacji.
3. Odpowiedni dobór programów dostosowujących nauczanie do indywidualnych możliwości ucznia.

 

4. Wyeliminowanie agresji w szkole poprzez programy wychowawcze i profilaktyczne.

 

5. Ukształtowanie ludzi kreatywnych, twórczo myślących, komunikatywnych, poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych i zajęciach wyrównawczych.

 

 

WIZJA SZKOŁY

 

Uwzględniając posiadaną bazę i zasoby szkoły określiliśmy wizję jej rozwoju w następujących
obszarach: szkoła, dyrektor, nauczyciele, rodzice, uczniowie.

 SZKOŁA

 

•Wykazuje wysoki poziom nauczania.

 

•Dba o wyrównywanie szans w edukacji.

 

•Stwarza możliwości do wszechstronnego rozwoju uczniów i kreatywności nauczycieli.

 

•Reaguje na wszelkie przejawy nieprawidłowości i dyskryminacji.

 

•Podejmuje działania zmierzające do wyeliminowania agresji i patologii społecznej.

 

•Jest centrum informacji, wykorzystującym istniejąca bazę komputerową zarówno dla uczniów jak i
nauczycieli.

 

•Jest wyposażona w nowoczesne pomoce dydaktyczne.

 

•Rozwija, stopniowo modernizuje i wzbogaca swoją bazę.

 

•Biblioteka stanowi centrum wiedzy i informacji dla nauczycieli, uczniów i rodziców.

 

•Szkoła to miejsce, gdzie młody człowiek może odkryć swoje talenty i predyspozycje, poznając
smak sukcesów i porażek, przygotowując się do aktywnego i twórczego życia.

 

•Szanuje i respektuje prawa ucznia i dziecka.

 

•Współpracuje ze wszystkimi podmiotami szkoły i środowiskiem lokalnym.

 


ROZWIJA W UCZNIACH:

  

•poczucie obowiązku i sumiennej pracy,

 

•poczucie samodzielności i odpowiedzialności za siebie i innych,

 

•twórcze myślenie,

 

•poczucie własnej wartości,

 

•szacunek dla tradycji, historii i kultury własnego kraju,

 

•tolerancję dla inności.

 

DYREKTOR

 

•Jest menadżerem, dobrym organizatorem otwartym na nowe wyzwania.

 

•Dba o dobre imię szkoły i jej rozwój.

 

•Diagnozuje i wyznacza kierunki zmian.

 

•Kultywuje tradycje szkolne i obrzędowe.

 

•Konstruktywnie współpracuje z nauczycielami, uczniami i rodzicami.

 

•Motywuje nauczycieli do doskonalenia, wdrażania programów i innowacji na rzecz rozwoju szkoły i uczniów.

 

•Podejmuje działania promocyjne szkoły, jej uczniów i nauczycieli.

 

•Diagnozuje i analizuje wyniki badań wewnątrzszkolnych i zewnętrznych.

 NAUCZYCIELE

  

•Stanowią dobrze przygotowaną, fachową kadrę nastawioną na jakość kształcenia.

 

•Współpracują w zespołach, są otwarci i twórczy.

 

•Uczestniczą w doskonaleniu, podejmują działania samokształceniowe spełniające ich oczekiwania,
jak również oczekiwania uczniów i rodziców.

 

•Są autorytetem, doradcą i przewodnikiem dla młodego człowieka.

 

•Stwarzają warunki, w których uczeń może rozwinąć wszystkie sfery swojej osobowości.

 

•Zachęcają uczniów do samodoskonalenia i samokształcenia.

 

•Szanują uczniów, nie urażają ich uczuć, nie naruszaj ą godności osobistej.

 

•Są życzliwi i wrażliwi.

  

RODZICE

 

•Aktywnie uczestniczą we wszelkich sferach działalności szkoły.

 

•Wspólnie z nauczycielami starają się rozwiązywać problemy wychowawcze i dydaktyczne
dziecka.

 

•Są współodpowiedzialni za rozwój własnego dziecka i rozwój jakościowy szkoły.

 

•Identyfikują się ze szkołą i z obranymi przez nią kierunkami rozwoju.

 

•Swoją postawą, zaangażowaniem i aktywnością daj ą dobry przykład dzieciom.

 

•Współtworzą pozytywny wizerunek szkoły w środowisku.

 

•Są współorganizatorami i inicjatorami imprez szkolnych skierowanych do środowiska szkolnego i
lokalnego.

 
 

UCZNIOWIE

 •Aktywnie współuczestniczą w życiu szkoły.

 

•Rozwijaj ą własne zainteresowania - osiągają sukcesy na miarę swoich możliwości.

 

•Są współodpowiedzialni za swój rozwój i osiągane wyniki nauczania.

 

•Uczą się tolerancji i otwartości na inne poglądy, krytycznie je analizując i oceniając w sposób
zgodny z ogólnie przyjętymi zasadami i normami społecznymi.

 

•Panują nad swoimi emocjami - agresją i stresem.

 

•Swoim działaniem i zachowaniem tworzą pozytywny obraz szkoły w środowisku lokalnym.

 

•Dzięki prężnie działającej Uczniowskiej Radzie Szkoły, kształtują własne postawy moralne,
obywatelskie i patriotyczne.

 

•Dbaj ą o dobrą atmosferę w szkole.

 

 

I. Charakterystyka szkoły

 

Za oficjalną datę powstania szkoły trywialnej w Ołpinach można przyjąć 23 stycznia 1857r. gdyż tak datowany był dekret założenia tej szkoły. Była ona najpierw jedno, a potem dwuklasowa. W 1887r. W Ołpinach wybudowano budynek szkolny, parterowy, który miał 4 izby lekcyjne.

1 września 1929r. Kuratorium Okręgu Szkolnego Krakowskiego zatwierdziło w Ołpinach siedmioklasową , publiczną szkołę powszechną, której nadano imię Stefana Żeromskiego.

Stan techniczny budynku nie był dobry, dlatego Gromada Ołpiny podjęła decyzję o wybudowaniu nowej szkoły. Projekt został zatwierdzony 1936 r., ale nie doszło do jego realizacji przed II wojną światową. W czasie II wojny światowej budynek był przeznaczony na magazyn rolny, a nauka odbywała się w klasztorze oraz w pomieszczeniach prywatnych. W latach 1947/1948 wykonano remont i nadbudowano piętro uszkodzonej szkoły. Po rozbudowie szkoła posiadała 7 sal lekcyjnych. Uczniowie do nowego budynku weszli 1 marca 1948 r.

 

W latach 60 tych XX wieku w ramach akcji tysiąc szkół na 1000-lecie Państwa Polskiego zrodził się pomysł budowy nowej szkoły w Ołpinach.

 

28 sierpnia 1971r. dokonano uroczystego otwarcia i nadano jej imię Stefana Żeromskiego, które nosiła już w latach 1929-1939.

Od 1 września 1999r. reforma systemu edukacji wprowadziła 6 letnia szkołę podstawową i 3 letnie gimnazjum i szkoła ołpińska została połączona w zespół o nazwie „Zespół Szkół – Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Ołpinach.”

 

Obecnie szkoła posiada 14 sal lekcyjnych, salę gimnastyczną, salę komputerową, salę audiowizualną, bibliotekę z czytelnią multimedialną, świetlicę. Szkoła posiada nowocześnie wyposażoną kuchnię, spełniającą normy HACCP z jadalnią, gdzie codziennie wydawane są dwudaniowe obiady.

 

W ramach programu rządowego „Radosna Szkoła”, szkoła otrzymała pomoce dydaktyczne do miejsca zabaw.

Budynek szkoły, jak i jego otoczenie jest nadzorowane za pomocą monitoringu wizyjnego.

 

Wszyscy nauczyciele mają pełne kwalifikacje i są zatrudnieni zgodnie z potrzebami szkoły. Wielu nauczycieli posiada kwalifikacje do nauczania przynajmniej dwóch przedmiotów.

 

Dla uczniów i ich rodziców szkoła organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną na miarę swoich możliwości, współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz wieloma instytucjami i stowarzyszeniami wspierającymi szkołę. W szkole dobrze działa Rada Rodziców oraz Samorząd Uczniowski. W wyniku diagnozy środowiska szkolnego określono jej mocne strony.

 

14 października 2014r. nadano imię - Szkole Podstawowej i Gimnazjum - księdza prałata Jana Ślęzaka.

 

II. MOCNE STRONY SZKOŁY:

 
 

 

II.1 EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ

 

I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNE DZIAŁALNOŚCI STATUTOWE SZKOŁY

 

 

1.     Szkoła analizuje wyniki sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej i egzaminu gimnazjalnego

 

 

Szkoła zbierała informacje dotyczące przeprowadzanych analiz wyników sprawdzianu i egzaminu zewnętrznego z wykorzystaniem różnych metod i wdrażanie wniosków z tych analiz.

Do analizy wyników sprawdzianu i egzaminu wykorzystuje się różnorodne metody (m.in. analiza jakościowa, ilościowa). Systematycznie po każdym sprawdzianie i egzaminie próbnym i zewnętrznym zespoły nauczycieli opracowują analizę, która jest przedstawiona na radzie pedagogicznej. Nauczyciele mają obowiązek rozwijać określone umiejętności, zmienić organizację lekcji, stosować aktywizujące metody nauczania oraz indywidualizację procesu nauczania. Wyniki sprawdzianów i egzaminów próbnych oraz sprawdzianu i egzaminu zewnętrznego są porównywane z wynikami klasyfikacji semestralnej i rocznej.

Wdrażane w szkole wnioski przyczyniają się do podnoszenia efektywności nauczania, a zatem do wzrostu efektów kształcenia.

 

2.     Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności

 

Nauczyciele systematycznie monitorują i diagnozują poziom wiadomości i umiejętności uczniów na I, II oraz III etapie edukacyjnym, a formułowane wnioski z analiz wdrażane są na zajęciach dydaktycznych, dydaktyczno- wychowawczych i pozalekcyjnych. Realizacja wniosków przyczynia się do poprawy wyników w nauce. Większość uczniów na danym etapie edukacyjnym umiejętnie stosuje pojęcia niezbędne w praktyce i życiu codziennym, potrafią opisać fakty i zależności przyczynowo- skutkowe, przestrzenne i czasowe. Stosują nabytą wiedzę do rozwiązywania problemów, korzystając z różnych źródeł informacji. Wiadomości i umiejętności uczniów sprawdzane są systematycznie poprzez: sprawdziany ustne i pisemne, prace pisemne, analizę wytworów, karty badań umiejętności oraz diagnozy. Realizacja podstawy programowej jest monitorowana przez nauczycieli i dyrektora w ramach prowadzonego nadzoru pedagogicznego. Możliwość nabywania wiadomości i umiejętności przez dzieci w szkole są monitorowane także przez rodziców podczas zajęć otwartych.

 

1.3. Uczniowie są aktywni

 

W szkole przeprowadzono ewaluację wewnętrzną dotyczącą aktywności uczniów i uczestnictwa w zajęciach prowadzonych w szkole. Poprzez organizowanie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych nauczyciele motywują uczniów do samodzielności i aktywności edukacyjnej. Uczniowie biorą udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych np. : przedmiotowych, recytatorskich, ortograficznych, plastycznych, ekologicznych, językowych, bezpieczeństwa ruchu drogowego, wiedzy pożarniczej, o tematyce regionalnej i europejskiej. Szkoła osiąga wysokie wyniki w konkursach i zawodach sportowych oraz promuje zdrowy styl życia poprzez uprawianie sportu, udział w konkursach i akcjach o tematyce dotyczącej zdrowia.

Nauczyciele organizują grupowe i indywidualne zajęcia dla uczniów przygotowujących się do konkursów. Sale lekcyjne i korytarze są systematyczne dekorowane pracami wytwórczymi uczniów. Uczniowie chętnie organizują akcje charytatywne na terenie szkoły.

 

3.     Respektowane są normy społeczne

 

Uczniowie prezentują właściwe zachowania. Szkoła diagnozuje sytuacje i potrzeby wychowawcze, realizuje działania wynikające z programu wychowawczego i profilaktycznego. Programy są systematycznie monitorowane i ewaluowane. Rada pedagogiczna opracowała szereg ważnych procedur dotyczących respektowania norm społecznych. Stale jest monitorowany i doskonalony statut i WSO, aby zasady oceniania były przejrzyste obiektywne. W szkole analizuje się podejmuje działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań, np. pogadanki, prelekcje ze strażakami, policjantami, przeprowadza się próbne alarmy ewakuacyjne, organizuje się konkursy plastyczne. Szkoła również realizuje programy profilaktyczne.

Nauczyciele poprzez działania profilaktyczne uczą umiejętnego rozwiązywania konfliktów i niwelowania dyskryminacji rówieśniczej wśród uczniów, obiektywnej samooceny, przestrzegania przez uczniów praw i obowiązków zgodnie ze Statutem.

 

II.2 PROCESY ZACHODZĄCE W SZKOLE

 

2.1. Szkoła ma koncepcję pracy

Szkoła działa zgodnie z przyjętą przez Radę Pedagogiczną koncepcją pracy. Koncepcja pracy szkoły jest analizowana i modyfikowana w razie potrzeb. Jest znana i akceptowana przez uczniów i ich rodziców. W tworzeniu koncepcji brali udział członkowie Rady Pedagogicznej, dyrektor szkoły, rada rodziców oraz uczniowie.

 

2.2. Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej

  

Szkoła posiada bogatą ofertę edukacyjną dostosowana do potrzeb, możliwości i zainteresowań uczniów. Nauczyciele systematycznie realizują projekty unijne, prowadzą kółka zainteresowań, zajęcia indywidualne i zajęcia pozalekcyjne. W szkole działa biblioteka i świetlica szkolna.

Oferta edukacyjna umożliwia rozwój zainteresowań uczniów, a także pomaga przezwyciężać trudności w nauce. Jest systematyczne monitorowana i modyfikowana. Wybór programów nauczania jest zgodny z podstawą programową. Nauczyciele stosują nowatorskie rozwiązania programowe (program profilaktyki i wychowawczy).

Uczniowie rozwijają nawyki i potrzebę stałego kontaktu z kulturą oraz poznają ciekawe formy spędzania czasu poprzez uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych. W szkole kształci się umiejętność posługiwania językami obcymi wraz ze znajomością kultury i obyczajów państw UE i świata ( j. angielski i j. niemiecki).

Szkoła promuje zdrowy styl życia i zachowania proekologicznego, biorąc udział w ogólnopolskich programach. Na zajęciach, apelach, lekcjach z wychowawcą wiele tematów poświęca się zdrowemu stylowi życia i zachowaniom proekologicznym.

Szkoła podejmuje akcje charytatywne (Góra grosza, zbiórka plastikowych zakrętek i butelek plastikowych).

Nauczyciele aktywnie i systematycznie uczestniczą w zewnętrznych i wewnętrznych formach doskonalenia zawodowego (szkolenia, seminaria, warsztaty, kursy doskonalące).

Szkoła posiada bogatą ofertę pomocy multimedialnych i dydaktycznych np. 2 pracownie komputerowe z oprogramowaniem edukacyjnym, 2 projektory, laptopy, pianino, keyboard, bogaty księgozbiór z lekturami szkolnymi, słownikami, encyklopediami i innymi woluminami dla nauczycieli, uczniów i rodziców. Na bieżąco wiadomości o naszej placówce można pozyskać na szkolnej witrynie oraz w prasie lokalnej.

Szkoła kultywuje tradycje patriotyczne, regionalne i religijne poprzez organizowanie: apeli szkolnych, akademii i uroczystości, w których udział biorą: społeczność szkolna, rodzice, mieszkańcy, przedstawiciele samorządowi i zaproszeni goście.

Szkoła promuje wycieczki szkolne i wyjazdy do teatru, na basen.

 

2.3. Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany

 

Nauczyciele organizują zajęcia dla uczniów w oparciu o wybrane programy nauczania, które są zgodne z podstawą programową. Procesy edukacyjne są monitorowane i doskonalone.

Prowadzony jest nadzór pedagogiczny i ewaluacja wewnętrzna zgodnie z planem.

Dwa razy w danym roku szkolnym dyrektor przedstawia radzie pedagogicznej sprawozdanie z prowadzonego nadzoru. Nauczyciele stosują jasno określone wymagania oraz zasady oceniania zgodne z obowiązującą podstawą programową. Nauczyciele pracują wspólnie z uczniami nad doskonaleniem efektów edukacyjnych, wykorzystując pomysłowość, kreatywność i indywidualizację nauczania (akademie, konkursy, lekcje otwarte, akcje charytatywne, zawody sportowe, itp.).Informacje o postępach w nauce motywują uczniów oraz pomagają uczyć się i planować swój indywidualny proces uczenia się ( udział w kółkach zainteresowań, zajęcia z psychologiem, zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze.

Uczniowie i rodzice znają wymagania na oceny z poszczególnych przedmiotów, a WSO jest dostępny na szkolnej stronie internetowej.

 

2.4. Procesy edukacyjne są efektem współdziałania nauczycieli

 

W szkole powołane są zespoły przedmiotowe, które wspólnie planują i korelują działania oraz analizują efekty pracy. Nauczyciele wykorzystują fachową wiedzę i doświadczenie zawodowe przy wzajemnym wspomaganiu się w organizowaniu i realizacji procesów edukacyjnych ( lekcje otwarte, narady, konferencje, wspólne warsztaty, itp.).

Nauczyciele wprowadzają zmiany dotyczące przebiegu procesów edukacyjnych w wyniku analizy sytuacji dydaktycznej i wychowawczej w zespołach klasowych i ustaleń między nauczycielami.

 

2.5. Kształtuje się postawy uczniów

 

W szkole podejmowane są działania wychowawcze i profilaktyczne, które są planowane i modyfikowane zgodnie z potrzebami uczniów oraz z ich udziałem. Zgodnie ze statutem przestrzegane są prawa i obowiązki dzieci. System wartości akceptowany jest przez społeczność szkolną. Podczas zajęć nauczyciele uczą:

 

- zasad dobrego wychowania;

 

- szacunku do innych i samego siebie;

 

- szanowania odmiennych poglądów ( np. akceptowanie odmienności wyznaniowej, rasowej, kulturowej )

 

- stosowania zwrotów grzecznościowych;

 

i umiejętności odmawiania w sytuacjach presji rówieśniczej.

 

Stwarzane są warunki do samorządnego działania uczniów poprzez między innymi wydawanie szkolnej gazetki „ PROSTO Z MOSTU”, twórczość dziecięca jest publikowana na szkolnej stronie internetowej, organizację apeli i akademii, wybory samorządowe, akcje charytatywne i udzielanie bezinteresownej pomocy koleżeńskiej. Szkoła prowadzi systematyczny monitoring frekwencji uczniów na zajęciach. W szkole nie występuje zjawisko wagarów.

 

2.6. Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych

 

W szkole prowadzone są działania zwiększające szanse edukacyjne uczniów uwzględniające indywidualizację procesu edukacji. Dyrekcja wraz z zainteresowanymi rodzicami ma możliwość monitorowania zajęć między innymi podczas prowadzonych zajęć otwartych. Szkoła organizuje i udziela pomocy pedagogicznej uczniom i ich rodzicom, o także współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną. Prowadzone są zajęcia logopedyczne i zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze.

Uczniowie mają szerokie możliwości uczestniczenia w zajęciach dodatkowych rozwijających ich zainteresowania a także w zajęciach wyrównujących szanse edukacyjne.

 

II.3 FUNKCJONOWANIE W ŚRODOWISKU LOKALNYM

 

3.1. Wykorzystywanie zasobu środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju

 

W działaniach szkoły uwzględnione są możliwości i potrzeby środowiska. Współpraca szkoły z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku wpływa korzystnie na rozwój edukacyjny uczniów. Szkoła współpracuje z władzami samorządowymi, Biblioteką Wiejską, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Policją , Ochotniczą Strażą Pożarną, Radą Parafialną oraz z placówkami oświatowymi naszej gminy.

W czasie zajęć uczniowie zdobywają wiedzę dotyczącą degradacji środowiska lokalnego, i zagrożeń wynikających z rozwoju cywilizacji (np. segregacja odpadów, zbiórka surowców wtórnych). Szkoła organizuje pomoc dla uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej ( np. wyprawka szkolna, dofinansowanie obiadów, wycieczek, wyjazdów).

 

3.2. Wykorzystywane są informacje o losach absolwentów

 

Absolwenci naszej szkoły rozpoczynają kolejny etap edukacyjny w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu tarnowskiego i jasielskiego. Systematyczne kontakty wyjazdy na giełdy edukacyjne pozwalają szkole i nauczycielom śledzić losy absolwentów. Szkoła kształtuje pożądany model absolwenta realizując koncepcję pracy szkoły i promując wyróżniających się uczniów ( strona internetowa, prasa lokalna, gazetka szkolna). Absolwenci uczestniczą w organizowanych przez szkołę uroczystościach, różnego rodzaju spotkaniach.

 

3.3. Promowana jest wartość edukacyjna

 

Szkoła posiada stale aktualizowaną stronę internetową. Z dużym sukcesem i systematycznie realizowane są projekty unijne, a ich efekty opisywane w prasie lokalnej. Uczniowie redagują gazetkę szkolną, która cieszy się zainteresowaniem wśród uczniów, nauczycieli i rodziców. Uczniowie uzyskują czołowe lokaty w wielu konkursach szkolnych i pozaszkolnych oraz w zawodach sportowych. W organizowanych przez szkołę uroczystościach, akademiach i spotkaniach są obecni zaproszeni goście i rodzice.

 

3.4. Rodzice są partnerami szkoły

 

Szkoła na bieżąco informuje rodziców o prawach i obowiązkach wszystkich członków społeczności szkolnej, w tym także rodziców. Znane są rodzicom plany pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej a także koncepcja, plan pracy szkoły. Nauczyciele i dyrekcja wspierają rodziców rzetelną informacją o dziecku, jego postępach w nauce i zachowaniu, oraz wspólnie podejmowane są działania wspierające jego rozwój. Rodzice pomagają przy organizacji imprez, monitorują przebieg procesu edukacyjnego, uczestnicząc w wywiadówkach oraz indywidualnych spotkaniach z nauczycielami. Organizują imprezy kulturalne, z których dochód przekazują na potrzeby szkoły oraz indywidualnie sponsorują imprezy dla dzieci. Bardzo dobrze układa się współpraca z Radą Rodziców, która ma duży udział w tworzeniu i realizacji planu rozwoju szkoły.

 

II.4 ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ

 

4.1. Funkcjonuje współpraca w zespołach. Procesy edukacyjne realizowane są w oparciu o systematyczną i efektywną współpracę pomiędzy nauczycielami wychowawcami klas – zespół wychowawczy, zespół edukacji wczesnoszkolnej klas I-III, zespół nauczycieli przedmiotów humanistycznych, zespół nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz zespół ewaluacyjny .

Zespoły wypracowują zasady planowania i realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych, profilaktycznych i opiekuńczych. Wykwalifikowana i zaangażowana kadra pedagogiczna dobrze współpracuje na polu zawodowym. Na spotkaniach panuje wzajemna życzliwość i chęć współpracy, która sprzyja wymianie doświadczeń. W zakresie WDN nauczyciele doskonalą swój warsztat pracy, pozyskują wiedzę i umiejętności przydatne w codziennej pracy z uczniem, opracowują narzędzia np. do ewaluacji wewnętrznej, plany dydaktyczne i wychowawcze, oceniają programy i podręczniki , opracowują procedury obowiązujące w szkole, ewaluują programy, WSO i Statut.

 

4.2. Sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny

 

Ewaluacja wewnętrzna jest planowana i prowadzona z udziałem zespołów nauczycieli. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego i ewaluacji wewnętrznej służą do wprowadzania zmian mających pozytywny wpływ na kierunki rozwoju szkoły. Nauczyciele uczą zgodnie z kwalifikacjami, a przeważająca większość posiada kwalifikacje w dwóch kierunkach. Nauczyciele realizują odpowiedzialnie plany awansu i doskonalenia zawodowego. Terminowo i odpowiedzialnie realizowane są wewnętrzne zarządzenia i przestrzegane jest prawo oświatowe. Nauczyciele na zajęciach wykorzystują nowoczesne środki dydaktyczne i techniki.

 

4.3. Szkoła ma odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie

 

Szkoła posiada odpowiednie warunki lokalowe i systematycznie jest modernizowana. Na bieżąco jest uzupełniana baza dydaktyczna i wyposażenie. Widoczna jest współpraca z biblioteką publiczną i stale wzbogacana jest oferta czytelnicza o nowe woluminy. Szkoła posiada bogato wyposażone pracownie komputerowe i mobilny Internet. Bogate wyposażenie w sprzęt sportowy i zaplecze wpływają w dużym stopniu na prowadzenie ciekawych zajęć i rozwijanie zainteresowań sportem wśród uczniów. Zmodernizowane zostało podwórko szkolne.

 

III. KIERUNKI ZMIAN KONIECZNYCH I POŻĄDANYCH :

 

OBSZAR DZIAŁAŃ

ZMIANY KONIECZNE

( obowiązkowe działanie)

ZMIANY POŻĄDANE

1. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej.

- opracowanie systemu monitorowania wniosków z analizy wyników egzaminów zewnętrznych w celu zwiększenia efektów kształcenia;

- wzmocnienie współpracy z rodzicami w celu optymalizacji sprawowania opieki nad dziećmi;

- umożliwienie uczniom wszechstronnego rozwoju poprzez dostosowanie programów nauczania do możliwości i potrzeb uczniów;

- stosowanie różnorodnych metod i form pracy oraz prowadzenie szerokiej gamy zajęć;

- opracowanie systemu pozwalającego na zróżnicowanie wymagań, celów i indywidualizowanie pracy z uczniem z jednej strony bardzo zdolnym i ambitnym, zaś z drugiej bardzo słabym, w ramach pomocy uczniom ze specjalnymi potrzebami;

 

- stosowanie różnorodnych sposobów wspierania i motywowania uczniów poprzez promowanie ich sukcesów w różnych dziedzinach nauki;

 

- propagowanie zdrowego stylu życia poprzez prowadzenie dodatkowych zajęć sportowych;

 

- rozwijanie aktywności uczniów poprzez współpracę ucznia zdolnego z uczniem słabym (pomoc koleżeńska).

 

2.Procesy zachodzące

w szkole

- modyfikowanie koncepcji pracy szkoły we współpracy z rodzicami w zależności od potrzeb zgłaszanych przez rodziców, nauczycieli i uczniów;

- umiejętne korzystanie ze środków dydaktycznych tj. projektora, prowadzenie zajęć metodami aktywizującymi ucznia np. metodą projektu, metodą problemową.

 

- dostosowanie oferty zajęć pozalekcyjnych do rzeczywistych potrzeb uczniów;

- modyfikowanie działań wychowawczych zgodnie z potrzebami i wnioskami uczniów i rodziców

3. Funkcjonowanie w środowisku lokalnym

- udoskonalenie procesu przepływu informacji :

szkoła-rodzice,

wypracować wspólnie z rodzicami zasady przekazu informacji na temat opinii, potrzeb, efektów pracy;

- pogłębianie wiedzy w zakresie niepożądanych zachowań uczniów, w celu radzenia sobie w trudnych sytuacjach przez nauczycieli i rodziców;

- wzmocnienie współpracy z PPP w celu zwiększenia skuteczności wyrównywania szans edukacyjnych uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się

 

 

- zaangażowanie większej liczby rodziców w organizację imprez klasowych i szkolnych,

- śledzenie informacji o losach absolwentów i współpraca z nimi;

- pozyskiwanie sponsorów na nowe inwestycje placówki

 

4. Zarządzanie szkołą

- stworzenie warunków umożliwiających uczniom zwiększenie umiejętności samodzielnego myślenia poprzez zwiększenie kompetencji zawodowych nauczycieli, w tym umiejętności opracowania i wdrażania innowacji

- wdrożenie samokształcenia i samodoskonalenia z wykorzystaniem e-learningu.

- przeszkolenie rady pedagogicznej z możliwości wykorzystania nowoczesnych technologii edukacyjnych.

- organizacja opieki w czasie wolnym poprzez zajęcia świetlicowe;

 

 

Model absolwenta

 

 Jest Polakiem umiejącym żyć i poruszać się w otaczającym Go świecie

 

 

W sferze społecznej potrafi zatem:

 

·         czuć się członkiem społeczności, regionalnej, obywatelem swojego kraju,

 

Europejczykiem,

 

·         stosować procedury demokratyczne,

 

·         realizować własne plany i marzenia życiowe, wykazując przy tym wrażliwość w relacjach z otoczeniem,

 

·         zachować się zgodnie z wymogami miejsca i chwili, dbać o swój wygląd,

 

·         podejmować decyzje i brać odpowiedzialność za własne działania,

 

·         aktywnie słuchać innych i szanować ich opinie,

 

·         wyrażać i uzasadniać własne zdanie,

 

·         odróżniać opinie od faktów,

 

·         rozwiązywać konflikty i negocjować,

 

·         szanować godność własną i cudzą

 

·         brać udział w pracach na rzecz innych,

 

·         występować publicznie,

 

·         dbać o zdrowie własne i innych,

 

·         bezpiecznie poruszać się po drogach (ma Kartę Rowerową),

 

·         zna i szanuje tradycje rodzinne i szkolne,

 

·         adaptować się do nowych warunków, być odpornym na stresy.

 

W sferze naukowej potrafi:

 

·         czytać ze zrozumieniem,

 

·         znaleźć potrzebne informacje, korzystając ze źródeł tradycyjnych i mediów,

 

·         posiąść umiejętności kluczowe z poszczególnych przedmiotów,

 

·         formułować pytania do określonego tematu,

 

·         przygotować pracę pisemną i ustną, będące wynikiem jego własnych poszukiwań, przemyśleń, w tym z wykorzystaniem technik multimedialnych,

 

·         opanować język obcy tak, aby skutecznie porozumieć się z obcokrajowcem w podstawowych tematach i korzystać z mediów dostosowanych do wieku,

 

·         zaliczyć sprawdzian na satysfakcjonującym go poziomie,

 

·         sprostać wymaganiom na dalszym etapie kształcenia.

 

W sferze kulturowej potrafi:

 

·         uczestniczyć w różnych formach kultury, być przygotowany do odbioru mass mediów,

 

·         wyrażać własne przeżycia wynikające z kontaktu ze sztuką,

 

·         wykazywać chęć poznania ojczystego kraju i jego tradycji,

 

·         docenić działania ekologiczne oraz w nich uczestniczyć,

 

·         być „przewodnikiem” po zabytkach najbliższej okolicy, obiektach kultury,

 

·         korzystać z usług instytucji użyteczności publicznej.

 

Cechy osobowości:

 

·         pilny, ambitny, odpowiedzialny,

 

·         ciekawy świata, aktywny,

 

·         koleżeński, szlachetny, tolerancyjny, opiekuńczy,

 

·         kulturalny, wrażliwy

 

 

IV. EWALUACJA KONCEPCJI :

 

1.     wnioski z prowadzonego nadzoru przez dyrektora szkoły;

 

2.     sprawozdania z realizacji zadań w danym roku szkolnym

 

( styczeń, czerwiec);

 

3.     wnioski z ewaluacji wewnętrznej;

 

4.     opinie rodziców;

 

5.     ocena i modyfikacja koncepcji.

 

 

V. ZAŁĄCZNIKI :

 

1.     plan pracy szkoły na poszczególne lata,

 

2.     program wychowawczy i profilaktyczny szkoły.

 

 

 

 

 

 

 

Partnerzy szkoły

  •  

Zobacz

 

 

 
 
 

 

 

 

Zespół Szkół w Ołpinach, mail: olpiny@op.pl, tel. 14 65-19-202

Joomla - opracowanie i administracja witryny Adam Rączka, mail: adamr28@poczta.onet.pl